תקנון האתר

תנאי שימוש – אתר גט אין בע"מ

תנאי שימוש – אתר גט אין בע"מ 

כללי 

גט אין בע״מ, ח.פ : 515441160 )להלן: "החברה"(הינה המפעילה הבלעדית של האתר שכתובתו www.getin.co.il להלן: 

ברוכים הבאים לאתר www.getin.co.il) להלן: "האתר"( נועד לספק מידע והכוונה לקהל מארגני אירועים ורוכשי כרטיסים ובכך לאפשר להם התנהלות פשוטה, מקוונת ונוחה לארגון האירוע , למכירה ו/או קנייה יעילה ובטוחה של מגוון כרטיסים לאירועים. 

האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת גט אין בע"מ, ח.פ.515441160 , מרח' שבזי 14 יהוד  )להלן:"הנהלת האתר"(. 

תנאי שימוש 

תנאי השימוש באתר אשר הינו מנוהל ומופעל ע"י הנהלת האתר, מסדירים את השימוש שלך )להלן:"המשתמש"( באתר ובשירותים השונים המוצעים בו )להלן:"השירותים"( ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הנהלת האתר לגבי אופן השימוש באתר ובשירותיו. )להלן:"תנאי השימוש"(. תנאי השימוש דנן, כוללים הן את מדיניות הפרטיות והן 

את הסכם שירותי מכירה. 

יובהר כי, השימוש באתר ובשירותיו השונים הינם כפופים לתנאי שימוש אלה. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ובשימת לב בטרם יעשה כל שימוש באתר ובשירותיו. 

באמצעות השימוש באתר ובשירותיו המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי השימוש. באם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, עליו לחדול מלעשות כל שימוש באתר ובשירותיו המוצעים. 

הנהלת האתר בתור המנהלת והמפעילה הבלעדית, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יודגש כי, המשך הפעילות בשירותי האתר אף לאחר שינויו של ההסכם ייחשב כהסכמה מדעת של המשתמש לשינוי האמור; לאור האמור לעיל, הנהלת האתר ממליצה לקהל המשתמשים לעיין בשימת לב לתנאי השימוש אף 

בכל כניסה מחודשת לאתר. 

 getin לא תאפשר למפיק למכור כרטיסי אירועים ללקוחות שאינם בעלי ישות משפטית ישראלית (ח"פ או עוסק מורשה)

הרשמה לאתר 

מחד, הנהלת האתר מאפשרת רכישת כרטיסים אף ללא רישום לאתר, מאידך, בעבור חלק מהשירותים המוצעים באתר יהא על המשתמש לבצע פעולת הרשמה. בנוסף, יוכל המשתמש לבחור להירשם לאתר ולפתוח על שמו חשבון משתמש. בעת הרישום לאתר המשתמש מתחייב לספק פרטי התקשרות אמיתיים, כגון שם, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, אמצעי תשלום וכל מידע נוסף אשר יתבקש להמציא בהליך הרישום, יוער כי, 

המשתמש בעת הליך הרישום יאשר את נכונות הפרטים אשר עליהם הצהיר בהליך זה . 

יוער, כי על פי חוק המשתמש אינו מחוייב במסירת הפרטים המבוקשים. עם זאת,הנהלת האתר מבהירה כי באם המשתמש לא יעשה כן, הוא לא יוכך לעשות שימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, יובהר כי מסירת פרטים מטעים ו/או שגויים בעת הרישום ביודעין הינה עבירה פלילית. הנהלת האתר תהיה רשאית על פי חוק לנקוט בצעדים משפטיים פליליים 

ואזרחיים, כנגד משתמשים אשר יגישו פרטים שגויים בעת הליך הרישום. 

בעת הרישום לאתר ומטעמי שמירה על פרטיות המשתמש, יתבקש המשתמש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני וסיסמא ,אשר על פיהם מערכת האתר תזהה אותו בכל כניסה לשירות )להלן:"אמצעי זיהוי"(. הנהלת האתר ממליצה למשתמש לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא להעבירו לצד ג' מטעמי ביטלון ושמירה על הפרטיות. המשתמש יהיה אחראי 

                      

בלעדי לכל מעשה ו/או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, המשתמש יעדכן באופן מיידי את הנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו האישיים.. 

כללי השימוש באתר 

השימוש באתר ובשירותיו השונים הינו אפשרי אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות. יובהר כי השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. יחד עם זאת, יובהר כי,להנהלת האתר אין היכולת 

לאמת את גילאי המשתמשים ועל כן אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים. 

בנוסף, בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותי האתר. 

משתמש לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר או בשירותים המוצעים בו. המשתמש לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, סוסים טרויאנים וכן כל תוכנה או יישום ממחשב נוסף אשר עלול להשפיע על תתנהלותו התקינה של האתר. 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול 

להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל. 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, הנהלת האתר תוכל להגביל את גישת משתמשים לאתר או לחלקים ממנו, מעת לעת. 

יובהר, כי הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את רישומו של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים, לרבות ביטול הזמנתו לכרטיס או הסרת אירוע אשר נוצר על ידו מהאתר ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים: 

1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר; 2. המשתמש מסר את אמצעי הזיהוי לצד שלישי; 3. המשתמש הפר את תנאי השימוש; 

4. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל )"מעשה בלתי חוקי"(, ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע
או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי; 

5. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשי האתר. 

תכנים 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ו/או מהאמור בתנאי השימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לפרסם באתר תוכן המנוגד לחוק, תוכן גזעני או בעל רמזים לגזענות, תוכן המעודד להפלייה פסולה ו/או אלימות, תוכן פורנוגרפי, תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או תוכן שהינו בעל אופי טורדני, וולגרי, גס, מעליב, עוין ו/או מאיים ו/או כל תוכן כזה או אחר אשר עלול להתפרש כאחד מאלו וכן כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להזיק ו/או לפגוע בכל דרך בפעילות האתר ו/או השירותים )להלן: "התכנים האסורים"(. החברה תהא רשאית להסיר את התכנים האסורים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהיא נדרשת ליתן הודעה 

על כך למשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. המארגן מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, טענה ו/או דרישה אשר תופנה כלפי החברה בגין פרסום תכנים אסורים ומתחייב לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה 

    

האירועים המאורגנים באתר 

 

האתר מאפשר למשתמש לארגן אירועים ו/או למכור כרטיסים בצורה מקוונת, נוחה ויעילה )להלן: "מארגן האירוע"(. 

עבור כל אירוע המאורגן באמצעות האתר )להלן: "אירוע"( יוצר האתר דף אירוע, בו מוצגים פרטי האירוע, לרבות מהות האירוע, תאריך האירוע, שעת האירוע, כתובת האירוע, מספר המקומות לאירוע, מחיר הכרטיס לאירוע, פרטי מארגני האירוע ומדיניות הביטולים וההחזרים 

לאירוע. 

טרם ארגון אירוע יידרש המשתמש להירשם לאתר, כמפורט בתנאי שימוש אלו לעיל. ארגון אירוע באמצעות האתר כפוף למסירת פרטי רישום אמיתיים, לרבות פרטי אמצעי תשלום. מבלי לגרוע מהאמור לעניין רישום לאתר בתנאי שימוש אלו לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תוכל לסרב לבקשתו של מארגן אירוע לארגן אירוע באמצעות האתר או להסיר את האירוע שאורגן על ידו מהאתר ללא הודעה מוקדמת בכל מקרה בו מארגן אירוע לא מסר אחד או 

יותר מהפרטים המבוקשים בעת הרישום לאתר או שמסר פרטים שגויים. 

ארגון אירוע באתר על ידי המשתמש ייעשה גם בהתאם לתנאי הסכם שירותי מכירה בין מארגן האירוע להנהלת האתר. 

יובהר כי, האתר משמש כמתווך לארגון האירוע ולמכירת הכרטיסים, וכי האירועים המאורגנים באתר נמצאים באחריות הבלעדית של מארגן האירוע. אין להנהלת האתר כל אחריות בקשר עם האירועים המאורגנים באתר, לרבות טיב האירועים, איכותם, חוקיותם והתאמתם לתיאור באתר או לצרכי המשתמש אשר רוכש אליו כרטיסים וכן לכל שינוי אשר נעשה בפרטי האירועים. במידה והאירוע מבוטל או נדחה, האחריות על ביצוע החזרי כספים 

מוטלת על מארגן האירוע ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר. הזמנת כרטיסים 

האתר מאפשר רכישת כרטיסים למשתמש אשר מעוניין לרכוש כרטיסים לאירועים אשר מאורגנים באתר )להלן: "רוכש"(. רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של מקומות פנויים לאירוע. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הזמנת הכרטיסים )להלן: 

"אישור רכישה"(. אישור רכישה יאשר את פרטי הרכישה על ידי הרוכש. 

ייתכן כי רכישת הכרטיסים תותנה באישור המארגן. במקרה זה, בעת הזמנת כרטיסים לאירוע שולח הרוכש בקשת רכישה אל מארגן האירוע לרכישת אותם הכרטיסים. ככל ונשלחה בקשה לרכישת כרטיסים, יקבל המשתמש אישור לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הזמנת הכרטיסים, המאשר את בקשת רכישת הכרטיסים ואת 

פרטי ההזמנה )להלן: "אישור הזמנה"(. אישור זה אינו מהווה אישור לרכישת הכרטיסים. 

יובהר, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, דוגמת פרטי הרישום או כללי השימוש באתר. כמו כן, שומרת הנהלת האתר את הזכות שלא לאשר רכישת כרטיסים בשל סירובו של מארגן האירוע לאשר את מכירת הכרטיסים על פי שיקול דעתו הבלעדי. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי משתמש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי מארגן האירוע, מכל סיבה 

שהיא. 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לרוכשים באתר דואר אלקטרוני המכיל מידע אודות אירועים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים. אם אינך מעוניין לקבל דואר 

    

אלקטרוני כאמור לעיל, באפשרותך לבקש שלא לקבלו באמצעות פניה ל­ ___________. 

כניסה לאירועים 

האתר מחוייב לשלוח את הכרטיסים ללקוחות.

 כמו כן מספק האתר אפשרות קניית כרטיסים לאירועים באונליין דרך האתר (להלן: "הכרטיסים"). לעניין הכרטיסים יובהר כי אין לבעלי האתר כל קשר עם ארגון ו/או הפקת האירועים נשואי הכרטיסים אלא אם צוין במפורש אחרת. קרי, הזמנת הכרטיסים בעסקה אינטרנטית זו לרבות טיבה ו/או אופייה ו/או קיומה הינה באחריותו הבלעדית של המזמין ולא תישמע כל טענה כלפי הנהלת החברה בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לצרכן עקב שירות זה של תיווך בין מפיקי האירוע לבין האתר מוכר הכרטיסים.

כניסה לאירוע שהכרטיס אליו נרכש באמצעות האתר תתאפשר באמצעות הצגת תעודה מזהה וה-ברקוד שנשלח למכשיר הסלולרי של האדם אשר ביצע את ההזמנה עם פרטיו האישיים .

אישור הרכישה יהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס על ידי הרוכש. אלא אם קבע מארגן האירוע אחרת, יש חובה להציג עותק מודפס או את הברקוד שנשלח למכשיר בסלולרי של אישור הרכישה בעת הכניסה לאירוע וקיימת חובה בהצגת תעודה מזהה במעמד הצגת הכרטיס.  

שינוי פרטי האירוע

מחויבות בעל האירוע להודיע על דחיה, ביטול ושינוי מקום האירוע לבעלי האתר. בעלי האתר יפעלו להודיע ללקוחות על כל עדכון שהוא. 

מחירים 

מחירי הכרטיסים לאירוע נקבעים על ידי מארגן האירוע הרלוונטי. מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד רכישת הכרטיסים. מחירי הכרטיסים אינם כוללים את עמלת הרכישה הנגבית על ידי האתר וזו מפורטת בדף האירוע לצד מחיר הכרטיס, אלא אם בחר מארגן האירוע לכלול את העמלה 

במחיר המוצג. 

מחיר הכרטיס בעת הזמנת כרטיס לאירוע יהיה המחיר בשקלים חדשים המוצג באתר בעת אישור רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, למעט במקרה של טעות סופר. 

תשלומים 

בעת ביצוע הזמנת כרטיסים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים )להלן: "פרטי התשלום"(. 

התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס, וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה כמתואר בפרק הזמנת הכרטיסים לעיל. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל רוכש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור 

של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי. 

יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי. היה ולא ניתן אישור כאמור לביצוע רכישת הכרטיסים, יקבל המשתמש הודעה על אי קבלת האישור לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר בעת הזמנת הכרטיסים, והזמנת הכרטיסים תבוטל. 

יצירת אירוע באתר ו/או מכירת כרטיסים לאירוע באמצעות האתר או הזמנת כרטיסים באתר מעידה על הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי, זיהוי בעלי 

אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום. על מנת להבטיח כי מכירת ורכישת כרטיסים באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר 

עושה שימוש בטכנולוגיית SSL, המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט. 

בנוסף, הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים, ככל אשר ביכולתה לעשות כן, על מנת לשמור את פרטי התשלום בבטחה, אך הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש באתר בהיעדר רשלנות מצד הנהלת האתר. הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי התשלום אשר סופקו לה למטרות לשמן הן סופקו לה בלבד. למידע נוסף אנא ראה את מדיניות 

הפרטיות לגבי שימוש במידע כאמור. 

      

מדיניות ביטולים והחזרים 

ביטול כרטיס שנרכש לאירוע וקבלת החזר כספי בעבור כרטיס מבוטל תתאפשר אך ורק בהתאם למדיניות הביטולים הקפופה לחוק. הרוכש יוכל לבטל כרטיס שהוזמן לאירוע באמצעות פניה למארגן האירוע.
החוק קובע כי אפשר לבטל עסקה לרכישת שירותי נסיעה, הארחה, חופש ובילוי שהתבצעה ב"מכר מרחוק" בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר ובתנאי שמועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. אם העסקה בוטלה "ברגע האחרון" – פחות מ – 7 ימים לפני מועד מתן השירות, זכות הביטול היא כקבוע בטופס הגילוי.

ביטול כרטיס על ידי רוכש וקבלת החזר כספי עבור כרטיס שבוטל תהיה כפופה לאישורו של מארגן האירוע וביצוע ההחזר מותנה בקיומה של יתרת כספים מספקת בחשבונו. יובהר כי ככל ואישר מארגן האירוע את ההחזר הכספי לרוכש, ובתנאי שבחשבונו יתרה מספקת לצורך ביצוע ההחזר, יבוצע ההחזר בפועל בתוך 30 יום ממועד מתן האישור לביטול הרכישה על ידי

מארגן האירוע. במקרה של ביטול רכישה לא תוחזר עמלת הרכישה.

בכל מקרה בו בוטל אירוע על ידי מארגן האירוע, יבוטלו הכרטיסים לאותו האירוע ויתאפשר למארגן האירוע, ככל ובחשבונו יתרה מספקת לביצוע ההחזר, לבצע החזר לכל רוכשי הכרטיסים לאירוע המבוטל עד לגובה הכרטיס הנרכש, אך למעט עמלת הרכישה. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי רוכש או כל צד שלישי בגין אירוע אשר בוטל, לרבות במקרה

שבו אין יתרת כספים מספקת בחשבונו של מארגן האירוע. בכל מקרה בו יחולו עלויות בגין ביצוע הביטול ו/או הזיכוי, יחולו הן על הרוכש ויקוזזו מהסכום המוחזר.

שינוי, הפסקה ו/או השהיית השימוש באתר ובשירותים 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק ו/או להשהות את פעילות האתר השירותים, במלואם או בחלקם, באופן זמני או קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שתידרש לספק נימוק ו/או הסבר לכך. הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק ו/או לדרוש ממשתמש לחדול 

משימוש באתר ו/או בשירותים, כולם או חלקם, בקרות מעשה ו/או פעולה בניגוד לאמור בהסכם זה, לרבות עדכוניו מעת לעת, ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או מכל סיבה אחרת. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי מתן השירותים תלוי בגורמים שלישיים אשר להנהלת האתר אין שליטה עליהם וכי כל הפרעה, שיבוש ו/או הפסקה של שירותים מאת גורמים כאמור עשויה להפריע למתן השירותים ו/או לגרום להפסקתם. המשתמש מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מובהר ומוסכם כי הנהלת האתר לא תישא בכל 

אחריות לכל נזק ו/או הפסד, מכל סוג שהוא. 

הגבלת אחריות 

השירותים באתר ניתנים כפי המפורט בתנאי השימוש, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים )ובכלל זה פעילות האתר, האפליקציה ו/או הממשקים(, יינתן כסדרן ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. כמו כן, לא תהא החברה אחראית לכל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם לציוד מחשבים ו/או מכשירים סלולאריים ו/או אחר כתוצאה משימוש באתר, אפליקציה ו/או בשירותים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בעניין זה. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בכל מקרה בו לא מתאפשר לו ו/או למארגן גישה או אפשרות שימוש בשירותים לרבות באתר, אפליקציה ו/או בממשקים כולם או מקצתם. הנהלת האתר תהא רשאית מעת לעת לשנות את מראה האתר, האפליקציה ו/או האתר ו/או לבצע בהם שינויים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש להודיע על כך למשתמש. החברה תעשה ככל יכולתה על מנת לשמור על המידע האישי ובכלל זה על אמצעי התשלום אשר נמסרו על ידי המשתמש. עם זאת, החברה לא תישא בכל אחריות 

          

בשל כל חשיפה, אבדן או גניבה אשר ייגרמו למשתמש במקרה של גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק. 

מדיניות הפרטיות 

מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו תנאי השימוש, גם מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת הנהלת האתר. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות. 

גט אין בע״מ מתחייבת לא להעביר פרטי לקוח לצד ג׳.

קניין רוחני 

האתר, האפליקציה, הממשקים, השירותים, התכנים, הפלט)ים(, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים, מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים )למעט רכיבים מסוימים אשר יובאו מפרויקטי קוד פתוח ברשת(, קבצים, ממשקים גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו )ביחד, "הקניין הרוחני"( שייכים לחברה והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות בקניין הרוחני כל שימוש שאינו למטרת ו/או במסגרת השירותים. המשתמש לא יהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות 

נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמו או על­ידי מי מטעמו בכל אופן שהוא. 

מידע ותוכן באתר 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ו/או מהאמור בתנאי השימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לפרסם באתר תוכן המנוגד לחוק, תוכן גזעני או בעל רמזים לגזענות, תוכן המעודד להפלייה פסולה ו/או אלימות, תוכן פורנוגרפי, תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או תוכן שהינו בעל אופי טורדני, וולגרי, גס, מעליב, עוין ו/או מאיים ו/או כל תוכן כזה או אחר אשר עלול להתפרש כאחד מאלו וכן כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להזיק ו/או לפגוע בכל דרך בפעילות האתר ו/או השירותים )להלן: "התכנים האסורים"(. החברה תהא רשאית להסיר את התכנים האסורים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהיא נדרשת ליתן הודעה על כך למשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. המארגן מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, טענה ו/או דרישה אשר תופנה כלפי החברה בגין פרסום תכנים אסורים ומתחייב לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לה כתוצאה מפרסום 

תכנים אסורים כאמור.. יחסי הצדדים 

יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המשתמש, בין אם הוא מארגן אירוע דרך האתר ובין אם הוא רוכש כרטיסים דרך האתר, יחסי עובד­מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המשתמש לא יציג את עצמו כנציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב 

בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל. כמו כן, להנהלת האתר אין קשר למשתמשים אשר יוצרים אירועים ומוכרים כרטיסים דרך האתר ואין הנהלת האתר קשורה או ערבה להתחייבויותיהם הנוגעות לשימוש באתר 

ובשירותים. 

              

קישורים לאתרים אחרים 

ייתכן והמשתמש יימצא באתר קישורים )"הקישורים"( לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר )"האתרים השונים"(. הנהלת האתר תוכל שלא לפרסם קישורים, להסיר מהאתר קישורים שפורסמו בו או שלא להוסיף קישורים 

חדשים לאתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא אינה אחראית לתוכן האתרים השונים או למהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם או חוקיות אותם אתרים. כמו כן, הנהלת האתר איננה מאשרת ואיננה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למדיניות הפרטיות של האתרים השונים, או לתוכנם, לרבות לגבי פרסומים, מוצרים, 

שירותים או חומרים אחרים אשר נגישים או מוצעים למשתמשים באתרים השונים. 

הנהלת האתר לא תשא בכל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים השונים, בשל הסתמכות על האתרים השונים או על תוכנם או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים השונים או על ידי גורמים הקשורים אליהם. 

הסכמה כוללת 

תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והם גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין הנהלת האתר. 

שמירת תוקף 

במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע. 

ויתור 

במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים 

ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. 

סמכות שיפוט 

מוסכם, כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד. 

יצירת קשר 

בכל שאלה שיש למשתמש בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר, ניתן ליצור עם הנהלת האתר .